Kraftsamling krävs för att nå miljömålen

 

Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren (till vänster) lämnade över Fördjupad utvärdering 2012 till miljöminister Lena Ek. Foto: Marianne Andersson, Miljödepartementet. 

Sverige har tagit flera steg på väg mot hållbarhet de senaste åren. Men 14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte nås till år 2020 med dagens förutsättningar. Det behövs en kraftsamling om vi ska nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Det konstaterar Naturvårdsverket i en fördjupad utvärdering av hur den svenska miljön mår och miljöarbetet går.

Tre fokusområden

Rapporten visar att möjligheten att nå generationsmålet och de flesta miljökvalitetsmålen motverkas av att befintliga styrmedel inte genomförs fullt ut samt av en hög och ökande konsumtion. I utvärderingen presenteras därför tre förslag till fokusområden för att nå miljömålen:

  1. Säkerställ att redan fattade beslut genomförs.
  2. Utveckla strategier för en hållbar konsumtion.
  3. Kommunicera och informera mer om möjligheterna med miljöarbete.

Två mål nås

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt kommer att nås till målåret 2020, bland annat tack vare bindande internationella överenskommelser inom Montrealprotokollet. Målet Säker strålmiljö är nära att nås tack vare arbetet med tillsyn och kontroll.

Tredje fördjupade utvärderingen

Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012 har gjorts av Naturvårdsverket i samverkan med länsstyrelserna, ett trettiotal nationella myndigheter samt intresse- och miljöorganisationer. Utvärderingen är den tredje sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet år 1999. Rapporten innehåller bedömningar och prognoser för miljökvalitetsmålen och generationsmålet, analyser av synergier och konflikter i miljöarbetet, en genomgång av tillgängliga styrmedel och hur det regionala och lokala miljöarbetet går.

Rapporten som PDF och på Scribd

Hela rapporten "Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012" och en sammanfattning av den finns som PDF-filer och på Scribd via länken till höger. Du kan även läsa sammanfattningen nedan. Naturvårdsverket har även tagit fram en broschyr om utvärderingens tre fokusområden, av särskild vikt för beslutsfattare och politiker, se länk till höger.