Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Dalarnas läns miljömål?

Tio av de tolv miljökvalitetsmål som har bedömts är inte möjliga att nå till 2020 i Dalarnas län. Nära att nås är Grundvatten av god kvalitet och Bara naturlig försurning, vilket är en mer positiv bedömning än den nationella 2013. I övrigt överensstämmer bedömningarna för Dalarna med de nationella.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Att bedömningarna för Grundvatten av god kvalitet och Bara naturlig försurning och är mer positiva än nationellt beror på Dalarnas geografiska läge och geologi. För grundvattnet spelar även en aktiv regional planering in.

Även för en del andra mål innebär Dalarnas förutsättningar att situationen ser bättre ut än i andra delar av landet.

För God bebyggd miljö medför Dalarnas betingelser både för- och nackdelar. Lägre exploateringstryck gör att mindre resurser tas i anspråk och färre intressekonflikter uppstår. Samtidigt är förändringen i befintlig ohållbar bebyggelsestruktur långsam och kommunernas aktiva styrning av lokaliseringar liten, då de är angelägna om att stödja alla förslag till utbyggnad. Dessutom är resurserna små i många kommuner.

Utvecklingen i miljön de senaste två-tre åren varierar mellan miljökvalitetsmålen. För naturmålen är utvecklingen negativ. Natur- och kulturmiljövärdena i skogen och odlingslandskapet utarmas och antalet hotade arterna ökar, trots att en del goda insatser görs för att motverka detta. En nyligen uppmärksammad negativ utveckling för myrar är att de börjar växa igen, troligen som en följd av kvävenedfallet eller klimatförändringen. Klimatet påverkar också fjällens storslagenhet eftersom trädgränsen stiger.

Generellt sett minskar utsläppen, men den diffusa spridningen av kemiska ämnen är oförminskad och det krävs stora insatser för att vända utvecklingen.

För vattenmiljöerna har möjligheten till en positiv utveckling ökat genom det systematiska vattenförvaltningsarbetet.

På en översiktlig nivå är utvecklingen för God bebyggd miljö positiv. God samverkan i länet och ett aktivt offentligt miljöarbete bidrar till detta. Principerna får dock inte alltid genomslag i de konkreta ärendena.

Det nya regionala åtgärdsprogram för miljömålen som har fastställts 2013 blir vägledande för miljöarbetet de närmaste åren.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Giftfri miljö är sannolikt ett av de miljökvalitetsmål som är svårast att uppnå. Det moderna samhället är uppbyggt på användningen av ett oöverskådligt antal kemiska ämnen. Produktionsvolymen ökar och är idag nästan 60 gånger större än på 1950-talet. Detta leder till en diffus spridning av miljöstörande ämnen i naturen och problemet är globalt. De kemiska ämnenas egenskaper är ofullständigt kända och vad som händer när de blandas i miljön vet man ännu mindre om.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

För enstaka ämnen minskar halterna i miljön och i människor, för andra ökar halterna, men för det stora flertalet saknas i nuläget kunskap om halter och hur de förändras.

Kvicksilverhalten i fisk är förhöjd i nästan alla sjöar i länet. Lokalt finns miljögiftsproblem som återspeglar länets långa industrihistoria inom metall- och träindustrin.

Översiktliga så kallade screeningundersökningar av miljögifter visar att halterna av flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen i fisk är förhöjda och att det är tydliga toppar i vissa sjöar.

Länsstyrelsen har lagt in cirka 20 000 analysvärden i en databas för att möjliggöra utvärdering (Länsstyrelsen PM 2013:01). Materialet används nu vid den nya statusklassningen av länets sjöar och vattendrag.

Under 2013 redovisades undersökningar av miljögifter i Kolbäcksåns vattensystem (Länsstyrelsen PM 2013:07).

Inom den regionala miljöövervakningen görs en gång per år analyser av organiska miljögifter i slam och utgående vatten från två större avloppsreningsverk. Många kemikalier sprids via avloppsvattnet och reningsverken är inte konstruerade för att avlägsna sådana föroreningar.

I åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål har VA-huvudmännen åtagit sig att systematiskt arbeta för renare avloppsvatten. En handlingsplan för kartläggning av områden där föroreningar är ett problem och en mall för avtal om innehållet av föroreningar i avloppsvattnet från industrier har tagits fram.

Särskilt farliga ämnen

De nuvarande styrmedlen för att avveckla användningen av särskilt farliga ämnen inom industrin har lett till att vi närmar oss målet i Dalarna (Länsstyrelsen rapport 2007:13, 2008:24, 2010:09). Från 2005 till 2010 har SSAB minskat mängden ämnen som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön med 30 procent per producerat ton stål.

Förorenade områden

Arbetet inriktas nu mot undersökningar och åtgärder. Under året har undersökningarna av nedlagda deponier, gamla sågverksområden och kemtvättar fortsatt och saneringen av Falu gasverk har avslutats. En kulturhistorisk inventering av gruvlämningar som är prioriterade för fortsatta undersökningar eller åtgärder har också färdigställts.

I Dalarna finns nästan 4 000 områden som misstänks vara förorenade varav många är deponier med gruvavfall. För cirka 300 objekt bedöms risken så stor att de behöver undersökas.

Bidrag till saneringar kan ges om det inte finns någon som är betalningsansvarig. Prioriteringen görs på nationell nivå och konkurrensen har ökat. Merparten av det årliga anslaget är intecknat för projekt som redan har beviljats. Nya miljödomar visar att verksamhetsutövarens ansvar är mindre än i tidigare praxis. Bidragsmedel måste därför användas i större omfattning.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020 med de styrmedel som är beslutade eller planerade idag.

Utvecklingen i miljön är negativ. Halten i miljön av tidigare kända naturfrämmande ämnen är för hög samtidigt som nya ämnen sprids.

Medvetenheten om hur konsumtionen av varor bidrar till att exponera människor och miljö för farliga kemiska ämnen behöver öka. Det kan bidra till att styra konsumtionen mot produkter som är bättre för hälsan och miljön.

Tre av regeringens etappmål i miljömålssystemet behandlar farliga ämnen. Sverige ska driva på utvecklingen i EU och internationellt genom att föra en dialog med andra länder, företag och organisationer om kemiska ämnen. Etappmålen behandlar särskilt farliga ämnen, kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper och information om farliga ämnen i varor. Detta internationella arbete är helt avgörande för att uppnå miljökvalitetsmålet.

Forskningen är också viktig. Den behövs både för att klarlägga effekterna av de kemiska ämnen som är i bruk och för att utveckla kemiska produkter med mindre miljöpåverkan, så kallad grön kemi.

Det bör göras en utredning av kostnaderna för och nyttan av att förse landets avloppsreningsverk med ett reningssteg som avlägsnar miljöfarliga ämnen från avloppsvattnet.

I Dalarna kan ökade insatser vad gäller information, tillsyn och prövning bidra till att vi minskar den fortsatta spridningen av miljöstörande ämnen. För detta krävs ökade resurser och en kraftfullare tillämpning av försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen i miljöbalken.

Det statliga anslaget för att finansiera sanering av förorenade områden måste öka. Det är nödvändigt för att uppnå den tidigare målsättningen att de mest prioriterade objekten ska vara undersökta och vid behov åtgärdade till 2050. Det tar lång tid från det att ett objekt har prioriterats till att åtgärden är genomförd. En del av medlen behöver avsättas för att vägleda kommunerna. Tillsynsvägledningen är ett viktigt styrmedel som även kan bidra till fler privatfinansierade åtgärder.

Genom tillsyn och tillsynsvägledning kommer Länsstyrelsen att fortsätta initiera undersökningar av nedlagda deponier. Länsstyrelsen planerar ytterligare undersökningar av gruvobjekt det kommande året.

Informationsspridningen lokalt och regionalt om farligt avfall är viktig för att förhindra onödig spridning av föroreningar. Samordning i länet sker genom samarbetsnätverket DalaAvfall.

Även Dala VA förbereder informationssatsningar för att minska innehållet av farliga ämnen i avloppsvattnet.

Landstingets fortsatta arbete med läkemedel enligt åtagandena i åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål är viktigt.

När det gäller oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper behövs mer kunskap om situationen i länet.

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Dalarna

Indikatorer som följer upp målet