Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Uppsala läns miljömål?

Två miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Skyddande ozonskikt bedöms på nationell nivå men gäller även länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden.

Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län tillhör en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Kraftfulla styrmedel och trafikplaner är därför en förutsättning för att målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna och för att nå God bebyggd miljö såväl som Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför en negativ utveckling sker för Ett rikt växt och djurliv. Naturens återhämtning är dessutom i många fall långsam, vilket också påverkar måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet. Dessa åtgärder verkar positivt för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Giftfri miljö.

Arealen slåtterängar med höga natur- och kulturvärden ökar men inte i tillräcklig omfattning, vilket påverkar bedömningen av Ett rikt odlingslandskap.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och därmed uppfyllandet av Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Det moderna samhället är beroende av användningen av kemikalier och antalet ämnen ökar ständigt. Kunskapen om hur kemikalier påverkar människor och den omgivande miljön är inte tillräcklig och i de flesta fall saknas ekotoxikologiska studier och gränsvärden för långtidsexponering. Samverkan mellan olika kemikalier, så kallade cocktaileffekter, är inte undersökta. Coctaileffekten är högst relevant för att kunna bedöma den samlade påverkan på människors hälsa och miljön. Inga större förändringar avseende styrmedel, beslut och satsningar på åtgärder har genomförts i länet under det senaste året. Kommunala åtgärder behöver dock i förekommande fall sammanställas och tas upp vid kommande uppföljning.

Halterna av vissa välkända och sedan länge begränsade miljögifter har minskat under senare år, men totalt sett ökar mängden hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället. De sprids via punktkällor som exempelvis nedlagda industrier, miljöfarliga verksamheter och reningsverk. En stor del av ämnena kommer dock från diffusa utsläpp från varor, transporter och byggmaterial och sprids i miljön via bland annat reningsverk, enskilda avlopp och dagvatten. Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är i dagsläget relativt okänd i länet, främst på grund av bristen på kunskap när det gäller utsläppskällor och spridningsvägar. Miljö- och hälsofarliga ämnen sprids även via långväga transporter, varför Sveriges medverkan i internationellt arbete är av stor vikt.

Under året har samtliga av länets vattenförekomster bedömts med avseende på kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten, resultaten finns tillgängliga i databasen VISS [1]. Bedömningen visar på ett generellt problem med höga kvicksilverhalter, något som gäller för samtliga vatten i Sverige. I länets kustvatten förekommer dessutom förhöjda halter av metaller, dioxiner och flera andra organiska miljögifter. Även i vissa av länets sjöar och vattendrag förekommer miljögifter i halter över gällande gränsvärden.

Länsstyrelsen i Uppsala län har identifierat ca 3 600 platser där det kan finnas förorenad mark. Inventeringen av potentiellt förorenade områden i länet kommer att slutföras under året och i november 2013 hade 853 objekt tilldelats en så kallad riskklass. Hittills har mer än 150 förorenade områden åtgärdats i länet och exploatering är en viktig drivkraft bakom de åtgärder som genomförs. De flesta av åtgärderna är sanering av nedlagda bensinstationer.

Uppsala län har av tradition en hög andel ekologisk djurhållning och den KRAV-certifierade djurhållningen har fortsatt öka mellan åren 2011 och 2012. Den ekologiskt odlade åkerarealen låg på oförändrade 13,4 procent mellan år 2011 och 2012 och cirka 12 procent av arealen var kontrollerad av KRAV. Miljöstöd till lantbrukare och ökande efterfrågan från marknaden har bidragit till de senaste årens ökning av ekologisk lantbruksverksamhet. I länet finns många företag som satsar på småskalig ekologisk livsmedelsförädling. Det pågår ett arbete med att samordna dessa och hjälpa till med bland annat marknadsföring, vilket bidrar till informations- och kunskapsspridning.

Antalet miljöcertifierade (ISO 14001:2004) företag  i länet ökade från 176 till 215 mellan åren 2011-2012. Företagen arbetar därmed systematiskt med sin miljöhänsyn, vilket kan ge en minskad belastning på miljön

Analys och bedömning

Målet inte är möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Tillräckliga underlag för att bedöma utvecklingen i miljön saknas och det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning. Förutsättningarna att nå målet har förbättrats genom skärpt lagstiftning inom EU och internationellt men kemikalieanvändningen ökar ständigt. Arbetet med att fasa ut prioriterade kemikalier och åtgärda förorenade markområden går för långsamt och det kommer att ta lång tid innan åtgärderna ger mätbara effekter i miljön.

Målet är till stor del av internationell karaktär med gränsöverskridande spridning av kemikalier via produktion och konsumtion av varor. Halterna i miljön av vissa ämnen minskar, medan halterna för andra ämnen ökar. För flertalet ämnen saknas dessutom underlag för att bedöma om halter i människa och miljö har förändrats. Den så kallade kandidatförteckningen i Reach över särskilt farliga ämnen uppdaterades under 2012 med 67 nya ämnen. Nya kemikalier fortsätter dock att introduceras på marknaden och användningen av kemikalier ökar ständigt i samhället.

Miljöbalken, EU:s kemikalielagstiftning Reach och EU:s Ramdirektiv för vatten utgör viktiga verktyg i det arbetet. Det krävs dock ytterligare styrmedel och resurser för att nå miljökvalitetsmålet. Regionalt krävs ökade insatser inom tillsyn och prövning kopplad till ovanstående lagstiftning, bland annat genom produktvals- och substitutionsprincipen, översyn av befintliga tillstånd och kontrollprogram samt efterlevnad av miljökvalitetsnormer för vatten.

Arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden går framåt, men takten behöver öka för att målet ska kunna nås.

Underlaget för klassning av kemisk status inom EU:s Ramdirektiv för vatten är mycket bristfälligt och kunskapen om källor till utsläpp, spridning samt förekomsten av kemikalier är inte tillräcklig. Ytterligare undersökningar och övervakning krävs för att bedömningen ska bli bättre. Under 2014 ska åtgärdsprogram utarbetas för alla länets vattenförekomster.

Under 2013 färdigställde Länsstyrelsen en källanalys av miljögifter i länet med utgångspunkt i det regionala arbetet för Giftfri miljö. En lista på arbetsinsatser togs fram för det regionala årgärdsarbete som Länsstyrelsen själv råder över. De regionala insatser som föreslogs var bland annat att tillgängliggöra och sammanställa det dataunderlag som finns, följa upp en tidigare genomförd kemikaliekartläggning av länets tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt gå igenom och anpassa tillstånd och egenkontrollprogram till gällande lagstiftning. Därutöver förordades ett ökat samarbete mellan olika arbetsgrupper med ansvar kopplat till Giftfri miljö internt på Länsstyrelsen.

Referenser

[1] VISS: Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö Uppsala län

Indikatorer som följer upp målet