Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Bara naturlig försurning och Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning. Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Kraftfulla styrmedel samt trafikplanering är därför förutsättningar för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för Ett rikt växt och djurliv. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam. måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram, och förankring genom samråd pågår. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Förutsättningarna för att nå målet giftfri miljö har i viss mån ökat genom ett större fokus på miljögifter hos viktiga samhällsaktörer genom regionala styrmedel, i strategiska planer och genom miljömålsarbete.

Giftfri miljö är ett av de övergripande målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram [1]. Programmet fokuserar på barn som är den grupp i samhället som är särskilt utsatta och känsliga och kommunen har påbörjat ett arbete för giftfria förskolor. I Enköpings kommun pågår också ett arbete giftfria förskolor och alla kommunala förskolor inventerades under året [2]. Man genomför även en kemikalieinventering av alla kommunens verksamheter och därefter följer åtgärder i form av utrensning av kemikalier, framtagande av rutiner och riktade utbildningar till anställda.

Landstinget Uppsala län har på senare tid genomfört en rad åtgärder kopplat till giftfri miljö, bland annat för upphandling av kemiska produkter. Vid upphandlingar av förbrukningsvaror arbetar de för att förhindra användning av ämnen som är eller misstänks vara allergiframkallande, hormonstörande, miljöfarlighetsklassificerade, cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande [3]. Man arbetar aktivt för att öka andelen ekologiska livsmedel.

Landstingets arbete med att minska andelen hälsofarliga kemiska produkter handlar bland annat om att ställa krav på att allt byggmaterial ska miljöklassificeras och registreras. De arbetar utifrån en avvecklingslista [3] och har även aktivt deltagit i arbetet med att ta fram två nationella guider med syftet att fasa ut eller minska användningen av utvalda hälso- och miljöfarliga kemikalier [4].  De har även årliga mål kring till exempel läkemedel, livsmedel, textilier, kemikalier och transporter samt en handlingsplan för att minska miljöpåverkan från läkemedel.

Våren 2014 anordnade Länsstyrelsen tillsammans med Landstinget Uppsala län, Uppsala kommun, Uppsala universitet och SLU en konferens med syfte att öka medvetenheten om kemikaliers påverkan på människors hälsa och miljön samt att inspirera till ställningstaganden för en giftfri vardag.

Länsstyrelsen i Uppsala län har identifierat cirka 3600 förorenade markområden i länet. Inventeringen av potentiellt förorenade områden avslutades under år 2013 och i oktober 2014 hade 909 objekt tilldelats en riskklass enligt MIFO-metodiken [5]. Av dessa är 393 objekt prioriterade för undersökningar. Hittills har mer än 150 förorenade områden åtgärdats i länet och exploatering är en viktig drivkraft bakom de åtgärder som genomförs. De flesta av åtgärderna är saneringar av nedlagda bensinstationer.

Länsstyrelsen genomför ett tillsynsprojekt och har arrangerat en utbildningsdag med syfte att vägleda kommunerna i deras arbete med inventering av förorenade områden. Tillsynsvägledning gentemot kommunerna sker även inom flera andra områden med koppling till giftfri miljö.

Det pågår för närvarande ett forskningsprojekt i MistraPharmas regi vid Kungsängsverket i Uppsala gällande kompletterande reningssteg för läkemedelssubstanser [6].

Analys och bedömning

Målet inte är möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Förutsättningarna att nå målet har förbättrats genom skärpt lagstiftning inom EU och internationellt samt genom ett intensifierat arbete hos viktiga regionala samhällsaktörer. Fler ämnen omfattas av begränsningar men nya kemikalier fortsätter att introduceras på marknaden och användningen ökar ständigt. Arbetet med att fasa ut prioriterade kemikalier och åtgärda förorenade markområden går för långsamt och det kommer att ta lång tid innan åtgärderna ger mätbara effekter i miljön.

Målet är till stor del av internationell karaktär med gränsöverskridande spridning av kemikalier via produktion och konsumtion av varor. Kunskapen om hur kemikalier påverkar människor och den omgivande miljön är inte tillräcklig och i de flesta fall saknas ekotoxikologiska studier och gränsvärden för långtidsexponering. Samverkan mellan olika kemikalier, så kallade cocktaileffekter, är inte undersökta trots att det är högst relevant för den samlade bedömningen av påverkan på människors hälsa och miljön.

Halterna av vissa välkända och sedan länge begränsade miljögifter har minskat under senare år, men totalt sett ökar mängden hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället. De sprids via punktkällor som exempelvis nedlagda industrier, miljöfarliga verksamheter och reningsverk men även från diffusa utsläpp från varor, transporter och byggmaterial.

Fortfarande saknas i de flesta fall tillräckligt underlag för att bedöma den kemiska statusen i länets vattenförekomster enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Den bedömning som genomförts visar dock på ett generellt problem med höga kvicksilverhalter, något som gäller för samtliga vatten i Sverige. I länets kustvatten förekommer dessutom förhöjda halter av metaller, dioxiner och flera andra organiska miljögifter. Även i vissa av länets sjöar och vattendrag förekommer miljögifter i halter över gällande gränsvärden [7]. Ytterligare undersökningar och övervakning krävs.

Regionalt behövs ökade insatser inom tillsyn och prövning enligt befintlig lagstiftning, bland annat genom produktvals- och substitutionsprincipen, översyn av befintliga tillstånd och kontrollprogram samt efterlevnad av miljökvalitetsnormer för vatten. Arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden går framåt, men takten behöver öka för att målet ska kunna nås.

Uppsala län har av tradition en hög andel ekologisk djurhållning och den KRAV-certifierade djurhållningen har fortsatt öka de senaste åren till lantbrukare och ökande efterfrågan från marknaden har bidragit till de senaste årens ökning av ekologisk lantbruksverksamhet. Den allt större efterfrågan av närproducerad och ekologisk mat från marknaden kan bidra till ökad ekologisk odling och därmed en minskad spridning av bekämpningsmedel.

Referenser

[1] Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram
[2] Giftfria förskolor, Enköpings kommun, Inventeringsresultat och åtgärdsförslag för 25 kommunala förskolor 2014
[3] Landstinget i Uppsala läns miljöredovisning 2013
[4] http://www.vgregion.se/halsan/kemi/nsg
[5] http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4947-X/
[6] http://unt.se/uppland/uppsala/de-vill-skydda-fyrisan-fran-mediciner-3308141.aspx
[7] databasen VISS http://www.viss.lansstyrelsen.se/

 

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö Uppsala län

Indikatorer som följer upp målet